Prace doktorskie


Prace doktorskie:
1. Zastosowanie katody wnkowej w analizie spektrochemicznej wybranych pierwiastkw ziem rzadkich, Jerzy Mierzwa

2. Oznaczanie pierwiastkw ladowych w drewnie metod ICP-AES w poczeniu z wybranymi technikami chromatografii cieczowej, Bartomiej Prusisz, 2000

3. Atomowa spektrometria emisyjna indukcyjnie sprzonej plazmy i dyfrakcja rentgenowska w analizie odpadw paleniskowych, Agnieszka Smda, 2001

4. Zastosowanie atomowej spektrometrii emisyjnej z argonow plazm wzbudzon indukcyjnie i technik ekstrakcyjnych w pierwiastkowej analizie ladowej igliwia rnych gatunkw drzew, Anna Leniewicz, 2001

5. Atomowa spektrometria emisyjna plazmy sprzonej indukcyjnie w poczeniu z technik generowania lotnych indywiduw - zastosowanie w oznaczaniu metali, niemetali i metaloidw, Pawe Pohl, 2002

6. Diagnostyka spektroskopowa plazmy argonowej wzbudzonej mikrofalowo w ukadach z rozpylaniem cieczy wodno-organicznych oraz generowania lotnych wodorkw z roztworw etanol-woda, Magdalena Wodarczyk, 2002

7. Spektralna diagnostyka wyadowa jarzeniowych w mieszaninach reaktywnych zawierajcych azot i pierwiastki IV grupy, Piotr Jamrz, 2003

8. Kinetyka ugowania niklu z zuytych katalizatorw w roztworach kwasu siarkowego(VI) i solnego, Beata Miazga, 2005

9. Zastosowanie analizy frakcjonowanej oraz metody ICP-AES do badania prbek rodowiskowych oraz biologicznych, Barbara Pyzalska, 2005

10. ugowanie metali ze zuytego katalizatora hydroodsiarczania w rodowisku kwanym, Anna Szymczycha-Madeja, 2007

11. Procesy generowania lotnych wodorkw pierwiastkw wystpujcych w rnych formach specjacyjnych, Maja Wena, 2008

12. Zastosowanie ekstrakcji do fazy staej (SPE) w analizie specjacyjnej i ladowej antymonu oznaczanego za pomoc optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzonej (ICP-OES), Lucyna ukaszczyk, 2010


(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija