Podstawy chemii analitycznej (CHC0140l)

Kurs realizowany w wymiarze 4h/tyg. w tygodniach 1-8 oraz 8-15
Zajcia w tygodniach 8-15 rozpoczynaj si 27 (WT) i 22 (CZW) listopada.
Ju na pierwszych zajciach obowizuj okulary i fartuch ochronny !!

Program kursu:

1. Czynnoci wstpne w laboratorium. Zapoznanie z zasadami pracy w laboratorium analizy ilociowej, technik analizy wagowej i miareczkowej
2. Alkacymetryczne oznaczanie zawartoci HCl w roztworze (nastawianie miana HCl na wglan sodu) i oznaczanie NaOH - 4 godz.
3. Analiza chemiczna roztworw - oznaczanie Fe i Ni (analiza wagowa elaza po oddzieleniu niklu, redoksymetryczne oznaczanie elaza, kompleksometryczne oznaczanie Fe i Ni) - 12 godz.
4. Analiza chemiczna wody (oznaczanie twardoci wody oraz tlenu w wodzie, oznaczanie chlorkw oraz NH4+) - 8 godz.

Podrczniki:

Literatura podstawowa:
1. A. Cygaski, Chemiczne metody analizy ilociowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 2001
3. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekad z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupeniajca:
1. wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. A. Cygaski, J. Krystek, B. Ptaszyski, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika dzka, d 1996
3. M. Wesoowski, K. Szefer, D. Zimna, Zbir zada z analizy chemicznej, WNT Warszawa 1997

Zasady zaliczenia kursu

Wymagania:
1. Zaliczone pozytywnie analizy, tzn. oddane sprawozdania zawierajce wynik analizy z bdem w granicach ustalonych dla danego oznaczenia. Dopuszczalne jest uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego oznaczenia.
Nie zaliczone analizy naley powtrzy (mona powtarza tylko raz) w ramach wicze na wasnej pracowni. Nie istnieje moliwo odrabiania wicze z nieusprawiedliwion nieobecnoci.
2. Uzyskanie z kartkwek, w sumie, co najmniej 50% moliwych do zdobycia punkw, lub zaliczenie pozytywnie kolokwium z caoci materiau. Kartkwki trwaj 15-20 minut. Za kad kartkwk mona zdoby maksymalnie 3 punkty. Nieobecno na kartkwce oznacza zaliczenie jej na zero punkw.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci (kilkudniowe zwolnienie lekarskie) dopuszcza si zaliczanie indywidualne kartkwki (termin uzgodniony z prowadzcym).

Ocena kocowa:
Ocena = 2/3 * rednia arytmetyczna ocen z analiz + 1/3 * rednia arytmetyczna ocen z kartkwek i ew. kolokwiw (licz si oceny ze wszystkich terminw)
+/- 0.5 oceny od prowadzcego
Inne problemy nie ujte przez powysze zasady rozstrzygn na drodze uzgodnienia prowadzcy i kierownik przedmiotu.

Inne:
1. Przed przystpieniem do czci praktycznej Studenci powinni zapozna si z instrukcjami dostpnymi na stronie Zakadu Chemii Analitycznej Instrukcje zawieraj take zestawienie zagadnie obowizujcych na kartkwkach.
2. Na laboratorium obowizuj: okulary i fartuch ochronny, dziennik laboratoryjny oraz kalkulator.
3. Wymagania dotyczce sprawozda z wicze (PDF)


Tematy i terminy kartkwek dla kursu realizowanego w tygodniach 1-8 i 8-15


TematTerminy (tydz. 1-8)
WTOREKCZWARTEK
Alkacymetria9 X11 X
Analiza wagowa23 X25 X
Oznaczanie Fe i Ni w mieszaninie (redoksymetria i kompleksonometria)6 XI29 X
Analiza wody20 XI15 XI
Kolokwium poprawkowe (z caoci materiau)OStatni tydzie zaj


TematTerminy (tydz. 8-15)
WTOREKCZWARTEK
Alkacymetria4 XII29 XI
Analiza wagowa18 XII13 XII
Oznaczanie Fe i Ni w mieszaninie (redoksymetria i kompleksonometria)8 I20 XII
Analiza wody21 I17 I
Kolokwium poprawkowe (z caoci materiau)ostatni tydzien zaj

Instrukcje do poszczeglnych wicze wraz z zagadnieniami:
pobierz plik PDF 1. Nastawianie miana HCl na wglan sodu i oznaczanie NaOH
pobierz plik PDF 2. Oznaczanie zawartoci elaza i niklu w roztworze
pobierz plik PDF 3. Analiza chemiczna wody

Lista zada obliczeniowych:
pobierz plik PDF Przykadowe zadania obliczeniowe do wicze od 1 do 3
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija