Podstawy Chemii analitycznej (CHC0140l)

Kurs realizowany w wymiarze 4h/tyg. w tygodniach 1-8 oraz 8-15
Zajęcia w tygodniach 8-15 rozpoczynają się 24 (WT) i 26 (CZ) listopada.
Już na pierwszych zajęciach obowiązują okulary i fartuch ochronny !!

Program kursu:

1. Czynności wstępne w laboratorium. Zapoznanie z zasadami pracy w laboratorium analizy iloœciowej, techniką analizy wagowej i miareczkowej
2. Alkacymetryczne oznaczanie zawartości HCl w roztworze (nastawianie miana HCl na węglan sodu) i oznaczanie NaOH - 4 godz.
3. Analiza chemiczna roztworów - oznaczanie Fe i Ni (analiza wagowa żelaza po oddzieleniu niklu, redoksymetryczne oznaczanie żelaza, kompleksometryczne oznaczanie Fe i Ni) - 12 godz.
4. Analiza chemiczna wody (oznaczanie twardości wody oraz tlenu w wodzie, oznaczanie chlorków oraz NH4+) - 8 godz.

Podręczniki:

Literatura podstawowa:
1. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 2001
3. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekład z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:
1. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. A. Cygański, J. Krystek, B. Ptaszyński, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika Łódzka, Łódź 1996
3. M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna, Zbiór zadań z analizy chemicznej, WNT Warszawa 1997

Zasady zaliczenia kursu

Wymagania:
1. Zaliczone pozytywnie analizy, tzn. oddane sprawozdania zawierające wynik analizy z błędem w granicach ustalonych dla danego oznaczenia. Dopuszczalne jest uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego oznaczenia.
Nie zaliczone analizy należy powtórzyć (można powtarzać tylko raz) w ramach ćwiczeń na własnej pracowni. Nie istnieje możliwość odrabiania ćwiczeń z nieusprawiedliwioną nieobecnością.
2. Uzyskanie z kartkówek, w sumie, co najmniej 50% możliwych do zdobycia punków, lub zaliczenie pozytywnie kolokwium z całości materiału. Kartkówki trwają 15-20 minut. Za każdą kartkówkę można zdobyć maksymalnie 3 punkty. Nieobecność na kartkówce oznacza zaliczenie jej na zero punków.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (kilkudniowe zwolnienie lekarskie) dopuszcza się zaliczanie indywidualne kartkówki (termin uzgodniony z prowadzącym).

Ocena końcowa:
Ocena = 2/3 * średnia arytmetyczna ocen z analiz + 1/3 * średnia arytmetyczna ocen z kartkówek i ew. kolokwiów (liczą się oceny ze wszystkich terminów)
+/- 0.5 oceny od prowadzącego
Inne problemy nie ujęte przez powyższe zasady rozstrzygną na drodze uzgodnienia prowadzący i kierownik przedmiotu.

Inne:
1. Przed przystąpieniem do części praktycznej Studenci powinni zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronie Zakładu Chemii Analitycznej Instrukcje zawierają także zestawienie zagadnień obowiązujących na kartkówkach.
2. Na laboratorium obowiązują: okulary i fartuch ochronny, dziennik laboratoryjny oraz kalkulator.
3. Wymagania dotyczące sprawozdań z ćwiczeń (PDF)


Tematy i terminy kartkówek dla kursu realizowanego w tygodniach 1-7 i 8-15


TematTerminy (tydz. 1-7)
WTOREKCZWARTEK
Alkacymetria13 pażdziernika15 pażdziernika
Analiza wagowa27 pażdziernika29 pażdziernika
Oznaczanie Fe i Ni w mieszaninie (redoksymetria i kompleksonometria)3 listopada5 listopada
Analiza wody17 listopada19 listopada
Kolokwium poprawkowe (z całości materiału)24 listopada26 listopada


TematTerminy (tydz. 8-15)
WTOREKCZWARTEK
Alkacymetria1 grudnia3 grudnia
Analiza wagowa15 grudnia17 grudnia
Oznaczanie Fe i Ni w mieszaninie (redoksymetria i kompleksonometria)5 stycznia22 grudnia
Analiza wody19 stycznia15 stycznia
Kolokwium poprawkowe (z całości materiału)26 stycznia21 stycznia

Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń wraz z zagadnieniami:
pobierz plik PDF 1. Nastawianie miana HCl na węglan sodu i oznaczanie NaOH
pobierz plik PDF 2. Oznaczanie zawartości żelaza i niklu w roztworze
pobierz plik PDF 3. Analiza chemiczna wody

Lista zadań obliczeniowych:
pobierz plik PDF Przykładowe zadania obliczeniowe do ćwiczeń od 1 do 3
(c) Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej - Wydział Chemiczny
PJ & Solucija