Chemia analityczna - wiczenia

Kurs CHC014004c, semestr letni 2016/2017

Kurs dla kierunku Chemia / Chemia i analityka przemysowa - studia inynierskieProgram wicze i warunki zaliczenia kursu:

1. Sposb prowadzenia i warunki zaliczenia kursu. Analiza wagowa (grawimetria) - zasady analizy wagowej, obliczanie wynikw analiz (stechiometria), obliczanie odwaek analitycznych, obliczenia z uwzgldnieniem wilgotnoci materiaw, bdy w analizie wagowej (4 godz.)
pobierz plik


2. Przygotowanie roztworw o okrelonym steniu, roztwory mianowane - naczynia miarowe, wyraanie ste w ppm, ppb, g/cm3; rozcieczanie roztworw. (1 godz.)
pobierz plik


3. Zasady analizy objtociowej. Alkacymetria - krzywe miareczkowania mocnych i sabych kwasw i zasad, obliczanie pH punktu kocowego i rwnowagowego, obliczanie wynikw miareczkowa, bdy oznacze alkacymetrycznych. Miareczkowanie z dwoma wskanikami. (6 godz.)
pobierz plik


4. Kierunek i rwnowaga reakcji redoks. Redoksymetria. Krzywe miareczkowa redoksymetrycznych. Obliczanie potencjau redoks w punkcie kocowym i rwnowagowym. Manganometria, chromianometria, jodometria, cerometria, bromianometria. Obliczenia wynikw miareczkowa i bdw. (7 godz.)
pobierz plik


5. Kompleksometria. Wpyw pH na rekcje kompleksowania. Miareczkowanie roztworem EDTA. Krzywe miareczkowania, obliczanie wynikw analiz kompleksometrycznych. Twardo wody. Wpyw kompleksowania na rozpuszczalno osadw. (4 godz.)
pobierz plik


6. Miareczkowanie strceniowe (precypitometria). Argentometria. Krzywe miareczkowania. Obliczanie wynikw analiz argentometrycznych (metoda Mohra, Vohlarda). (4 godz.)
pobierz plik


7. Podstawy oceny statystycznej wynikw analitycznych. (2 godz.)
pobierz plik


8. Powtrzenie materiau (2 godz.)
Podrczniki:
1. wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, "Podstawy chemii analitycznej" PWN Warszawa 2006 (t.1) i 2007 (t.2).
3. A. Cygaski, "Chemiczne metody analizy ilociowej". WNT Warszawa 1992
4. E. Szyk i inni, "Ilociowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe". Wyd. Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toru 2003.
5. A. Cygaski, J. Krystek, B. Ptaszyski, "Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy". Politechnika dzka, d 1996

Warunki zaliczenia kursu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie co najmniej 20 punktw (kolokwia, obecno, aktywno). Punkty za kolokwia mona uzyska poprzez kolokwia powkowe (czciowe) lub kolokwia zaliczeniowe z caoci materiau. Planowane s dwa czciowe kolokwia - pierwsze po zrealizowaniu tematu nr 3, drugie za po zrealizowaniu tematu nr 6. Za kade kolokwium mona otrzyma 20 punktw, przy czym aby punkty za kolokwia czciowe mogy by sumowane, minimalna liczba punktw z kadego kolokwium nie moe by mniejsza ni 5.
Za obecnoci i aktywno na zajciach mona uzyska maksymalnie 4 punkty.
Studenci, ktrzy nie uzyskaj w cigu semestru wymaganej liczby punktw mog zalicza kurs w ramach dwch kolokwiw zaliczeniowych z caoci materiau, ktre odbd si pod koniec semestru.
TERMINY KOLOKWIW

- do ustalenia

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija