Chemia analityczna - laboratorium (CHC0143l)
Kurs realizowany w wymiarze 4h/tyg. w tygodniach 8-15. Zajcia rozpoczynaj si w dniach: 11 kwietnia (SR), 17 kwietnia (WT) i 23 kwietnia (PN).


Program kursu:

1. Zajcia organizacyjne. Oznaczanie zawartoci Na2CO3 i NaOH w roztworze (miareczkowanie alkacymetryczne HCl) - 4 godz.
2. Nastawianie miana roztworu Na2S2O3 na mianowany roztwr KBrO3 oraz oznaczanie kwasu solnego metod jodometryczn - 4 godz.
3. Oznaczanie ladowych iloci Fe3+ obok Cu2+ - 8 godz.
4. Analiza chemiczna dolomitu - 12 godz. - oznaczanie wybranych skadnikw

Podrczniki:

Literatura podstawowa:
1. A. Cygaski, Chemiczne metody analizy ilociowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 2001
3. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekad z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupeniajca:
1. wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. A. Cygaski, J. Krystek, B. Ptaszyski, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika dzka, d 1996
3. M. Wesoowski, K. Szefer, D. Zimna, Zbir zada z analizy chemicznej, WNT Warszawa 1997

Zasady zaliczenia kursu

Wymagania:
1. Zaliczone pozytywnie analizy, tzn. oddane sprawozdania zawierajce wynik analizy z bdem w granicach ustalonych dla danego oznaczenia. Dopuszczalne jest uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego oznaczenia. Nie zaliczone analizy naley powtrzy (mona powtarza tylko raz) w ramach wicze na wasnej pracowni. Nie istnieje moliwo odrabiania wicze z nieusprawiedliwion nieobecnoci.
2. Uzyskanie z kartkwek, w sumie, co najmniej 50% moliwych do zdobycia punkw, lub zaliczenie pozytywnie kolokwium (z caoci materiau), ktre odbdzie si w ostatnim tygodniu zaj. Kolokwium traktowane jest jako poprawa kartkwek, druga i ostatnia szansa zaliczenia materiau obowizujcego na kartkwkach.
Kartkwki trwaj 15-20 minut.
Za kartkwki mona zdoby maksymalnie 12 punktw (3 x 4 pkt).
Nieobecno na kartkwce oznacza zaliczenie jej na zero punkw.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci (kilkudniowe zwolnienie lekarskie) dopuszcza si zaliczanie indywidualne kartkwki (termin uzgodniony z prowadzcym).


Ocena kocowa:
Ocena = 2/3 * rednia arytmetyczna ocen z analiz + 1/3 * rednia arytmetyczna ocen z kartkwek i ew. kolokwiw (licz si oceny ze wszystkich terminw)
+/- 0.5 oceny od prowadzcego
Inne problemy nie ujte przez powysze zasady rozstrzygn na drodze uzgodnienia prowadzcy i kierownik przedmiotu.
Inne:
1. Przed przystpieniem do czci praktycznej Studenci powinni zapozna si z instrukcjami dostpnymi na stronie Zakadu Chemii Analitycznej
Instrukcje zawieraj take zestawienie zagadnie obowizujcych na kartkwkach.
2. Na laboratorium obowizuj: okulary i fartuch ochronny, dziennik laboratoryjny oraz kalkulator.


Tematy i terminy kartkwek

TematyTerminy
PONIEDZIAEKWTOREKRODA
wiczenie 2 7 maja 24 kwietnia18 kwietnia
wiczenie 314 maja8 maja25 kwietnia
wiczenie 44 czerwca 29 maja 23 maja
Kolokwium poprawkowe (z caoci materiau)ostatni tydzie zaj


Instrukcje do poszczeglnych wicze wraz z zagadnieniami:
pobierz plik PDFwiczenie 1. Oznaczanie zawartoci Na2CO3 i NaOH w roztworze (miareczkowanie alkacymetryczne HCl)
pobierz plik DOC wiczenie 2. Nastawianie miana roztworu Na2S2O3 na mianowany roztwr KBrO3 oraz oznaczanie kwasu solnego metod jodometryczn
pobierz plik DOCwiczenie 3. Oznaczanie ladowych iloci Fe3+ obok Cu2+ (spektrofotometria, kompleksonometria)
pobierz plik DOCwiczenie 4. Analiza chemiczna dolomitu

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija