Analiza chemiczna i instrumentalna - lab.

Kod kursu CHC015004L, wymiar 3 godz./tydz.Harmonogram wicze w semestrze letnim (rok akademicki 2018/2019)

Szczegowy harmonogram wicze [PDF]


Nr

Temat wiczenia

Prowadzcy

Sala (bud. A3)

1.

Oznaczanie cholesterolu cakowitego metod Pearsona pobierz plik

dr M. Wena

205 (222)

2.

Zagszczanie jonw Fe(III) na ywicy jonowymiennej pobierz plik

dr M. Wena

205 (222)

3.

Spektrofotometryczne oznaczanie czerwieni fenolowej metod dodatku wzorcapobierz plik

dr A. Leniewiz

205 (222)

4.

Analiza stopw metod atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) pobierz plik

dr in. Anna Dzimitrowicz

222 (217)

5.

Specjacja - oznaczanie Fe(II) i Fe(III) pobierz plik

dr in. Anna Dzimitrowicz

205 (222)

6.

Atomowa spektrometria emisyjna pobierz plik

dr M. Wena

323

7.

Analiza preparatw farmaceutycznych pobierz plik

dr A. Leniewicz

205 (222)

8.

Oznaczanie jonw chlorkowych w wodach i produktach spoywczych I pobierz plik

dr A. Szymczycha-MAdeja

205 (222)

9.

Oznaczanie jonw chlorkowych w wodach i produktach spoywczych II

dr A. Szymczycha-MAdeja

205 (222)

10.

Oznaczanie chlorofilu w rolinach pobierz plik

dr M. Wena

205 (222)

11.

Oznaczanie stonych kwasw w roztworach przemysowych pobierz plik

dr hab. P. Jamrz

205 (222)

12.

Spektrofotometryczne oznaczenie Co(II) metod tiocyjanianow pobierz plik

dr hab. P. Jamrz

205 (222)Warunki zaliczenia kursu


1. Zaliczenie wszystkich wicze i pozytywnie napisane kolokwium.

2. Ocena kocowa: 2/3*rednia arytmetyczna z ocen za poszczeglne wiczenia + 1/3 rednia (arytmetyczna) ocen z kolokwiw. Wszystkie oceny niedostateczne brane s pod uwag przy obliczaniu rednich.

3. Przed przystpieniem do wicze Studenci powinni zapozna si z instrukcjami (dostpne na stronie http://www.zcha.pwr.wroc.pl/dydaktyka/).

4. UWAGA!!! Przed przystpieniem do czci praktycznej na kadych zajciach odbdzie si krtki sprawdzian tzw. "kartkwka". Za kad kartkwk mona otrzyma 3 punkty (w sumie 36 punktw ze wszystkich kartkwek). Uzyskanie co najmniej 18 punktw z kartkwek zwalnia Studenta z pisania kolokwium zaliczeniowego. Kada nieusprawiedliwiona (w cigu tygodnia) nieobecno bdzie rwnoznaczna z uzyskaniem z kartkwki 0 punktw bez moliwoci jej poprawienia. W razie usprawiedliwionej nieobecnoci na zajciach (zwolnienie lekarskie) istnieje moliwo napisania kartkwki w terminie uzgodnionym z prowadzcym dane wiczenie. Dopuszczalne s maksymalnie 2 nieobecnoci. Odrabianie czci praktycznej wicze odbdzie si w ostatnich dwch tygodniach semestru.

5. Po wykonanym wiczeniu sprawozdanie naley odda w cigu 1 tygodnia; sprawozdanie oddane pniej powoduje zaliczenie danego wiczenia na ocen ndst; brak sprawozdania jest rwnoznaczny z niezaliczeniem wiczenia.

6. Kolokwium zaliczeniowe odbdzie si w drugiej poowie czerwca 2019r.

7. Na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch i dziennik laboratoryjny(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija