Podstawy chemii analitycznej - lab

Studia niestacjonarne inynierskie
Kod kursu CHC0187l, realizowany w wymiarze 18 godzin w semestrze letnim 2016/2017

Program kursu:

1. Zajcia wstpne - 2 godz.
2. Nastawianie miana kwasu solnego i oznaczanie NaOH - 4 godz.
3. Analiza chemiczna roztworw - oznaczanie Fe i Ni - 4 godz.
 • a) redoksymetryczne oznaczanie elaza
 • b) kompleksometryczne oznaczanie sumy elaza i niklu
  4. Analiza chemiczna wody
 • a) oznaczanie twardoci wody oraz zawartoci chlorkw - 4 godz.
 • b) oznaczanie tlenu w wodzie oraz NH4+ - 4 godz.
  Podrczniki:

  Literatura podstawowa:
  1. A. Cygaski, Chemiczne metody analizy ilociowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
  2. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
  3. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekad z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006

  Literatura uzupeniajca:
  1. wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
  2. A. Cygaski, J. Krystek, B. Ptaszyski, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika dzka, d 1996

  Zasady zaliczenia kursu

  Wymagania:
  1. Zaliczone pozytywnie analizy, tzn. oddane sprawozdania zawierajce wynik analizy z bdem w granicach ustalonych dla danego oznaczenia. Dopuszczalne jest uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego oznaczenia. Nie zaliczone analizy naley powtrzy (mona powtarza tylko raz) w ramach wicze na wasnej pracowni. Nie istnieje moliwo odrabiania wicze z nieusprawiedliwion nieobecnoci.
  2. Uzyskanie z kartkwek, w sumie, co najmniej 50% moliwych do zdobycia punkw, lub zaliczenie pozytywnie kolokwium (z caoci materiau), ktre odbdzie si w ostatnim tygodniu zaj. Kolokwium traktowane jest jako poprawa kartkwek, druga i ostatnia szansa zaliczenia materiau obowizujcego na kartkwkach.
  Kartkwki trwaj 15-20 minut.
  Za kad kartkwk mona zdoby maksymalnie 3 punkty.
  Nieobecno na kartkwce oznacza zaliczenie jej na zero punkw.
  W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci (kilkudniowe zwolnienie lekarskie) dopuszcza si zaliczanie indywidualne kartkwki (termin uzgodniony z prowadzcym).

  Ocena kocowa:
  Ocena = 2/3 * rednia arytmetyczna ocen z analiz + 1/3 * rednia arytmetyczna ocen z kartkwek i ew. kolokwiw (licz si oceny ze wszystkich terminw)
  +/- 0.5 oceny od prowadzcego
  Inne problemy nie ujte przez powysze zasady rozstrzygn na drodze uzgodnienia prowadzcy i kierownik przedmiotu.
  Inne:
  1. Przed przystpieniem do czci praktycznej Studenci powinni zapozna si z instrukcjami dostpnymi na stronie Zakadu Chemii Analitycznej Instrukcje zawieraj take zestawienie zagadnie obowizujcych na kartkwkach.
  2. Sprawozdanie powinno by czytelnie, starannie napisane i zawiera nastpujce informacje:
  a) dat, temat wiczenia,
  b) podstawowe informacje dotyczce stosowanej metody oznaczenia, w tym wszystkie reakcje chemiczne, zmiany barw roztworw towarzyszce oznaczeniu, itp.,
  c) opis kolejnych etapw analizy, w punktach, zawierajcy dane np. o objtoci roztworu albo masie prbki pobranej do analizy, odczynnikach dodawanych w trakcie analizy i w kocu wyniki kolejnych miareczkowa (przy analizie miareczkowej),
  d) obliczenia wynikw analiz,
  e) wynik analizy ujty w ramce.
  Sprawozdanie naley odda prowadzcemu pod koniec zaj. W wyjtkowych przypadkach moliwe jest dostarczenie sprawozdania w terminie pniejszym uzgodnionym z prowadzcym.
  2. Na laboratorium obowizuj: okulary i fartuch ochronny, dziennik laboratoryjny oraz kalkulator.


  Instrukcje do poszczeglnych wicze wraz z zagadnieniami:
  pobierz plik PDF 1. Nastawianie miana kwasu solnego i oznaczanie NaOH
  pobierz plik PDF 2. Analiza chemiczna roztworw - oznaczanie Fe i Ni
  pobierz plik PDF 3. Analiza chemiczna wody

  pobierz plik PDF Przykadowe zadania obliczeniowe do wicze od 1 do 3
 • (c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
  PJ & Solucija