Analiza prbek rodowiskowych i przemysowych

Kod kursu CHC015011l

Zajcia odbywaj si we rody w salach 116, 205, 212, 222 i 325 (budynek A-3), 119 i 129 (budynek F-3) oraz 134 (budynek F-4);
trwaj od godziny 8.00 do godziny 11.00;
na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch, rkawice ochronne i dziennik laboratoryjny.Harmonogram wicze w semestrze zimowym 2018/2019

Szczegowy harmonogram wicze [PDF]


Nr

Temat wiczenia

Prowadz?cy

Sala/konsultacje

wycieczka do Stacji Badawczej ZPW "Mokry Dwr", ul. Starodworska, 55-010 Wrocaw

mgr A. Daczak

125/A-3

1.

Analiza statystyczna wynikw pomiarw pobierz plik

dr hab. W. Zierkiewicz

219/A-3

2.

Zastosowanie polimerw funkcjonalnych do usuwania/odzysku metali z surowcw wtrnych pobierz plik

dr M. Pil?niak-Rabiega

123/A-3

3.

Detekcja i usuwanie CO2 metod zmiennocinieniowej adsorpcji (PSA) pobierz plik

dr A. Moyseowicz

129/F-3

4.

Wyznaczanie wspczynnika podziau n-oktanol/woda dla wybranych chemicznych zanieczyszcze rodowiska pobierz plik

dr A. Leniewicz

120a/A-3

5.

Analiza odorw w powietrzu metod termicznej desorpcji sprzonej z chromatografi gazow pobierz plik

dr hab. P. Rutkowski

126/F-3

6.

Okrelenie przyblionej zawartoci etanolu w benzynie na podstawie widm Ramana pobierz plik

dr Magdalena Malik-Gajewska

213/A-3

7.

Analiza wa?ciwo?ci fizyko-chemicznych wd rnego pochodzenia uzdatnianych metod? sorpcji pobierz plik

dr I. Rutkowska

120a/A-3

8.

Spektrofotometryczne oznaczanie rnych form chromu w prbkach ?rodowiskowych pobierz plik

dr A. Dzimitrowicz

125a/A-2

9.

Oznaczanie kwasowoci czynnej i potencjalnej gleby pobierz plik

dr A. Szymczycha-Madeja

215/A-3

10.

Usuwanie barwnikw z wody metod? adsorpcji na wglu aktywnympobierz plik

mgr K. Kordek

127/F-3

11.

Ekstrakcja i rozdzia barwnikw rolinnych-pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vispobierz plik

dr M. Wena

215/A-3

12.

Oznaczanie fosforanw w glebie i ciekach oraz wgla organicznego w glebiepobierz plik

dr A. Szymczycha-Madeja

215/A-3Warunki zaliczenia kursu


1. zaliczenie wszystkich wicze (usprawiedliwion nieobecno na wiczeniach naley odrobi w terminie ustalonym z Prowadzcym wiczenie, najpniej w ostatnich dwch tygodniach trwania kursu, czyli 10 tygodniu semestru, mona odrobi najwyej 1 wiczenie);
2. zaliczenie kolokwium - przed przystpieniem do czci praktycznej na kadych zajciach odbdzie si krtki sprawdzian tzw. "kartkwka"; za kada kartkwk mona otrzyma 3 punkty (w sumie 36 punktow ze wszystkich kartkowek); uzyskanie co najmniej 18 punktw z kartkwek zwalnia Studenta z pisania kolokwium zaliczeniowego; kada nieusprawiedliwiona (w ciagu tygodnia) nieobecno bdzie rwnoznaczna z uzyskaniem z kartkwki 0 punktw bez moliwoci jej poprawienia; w razie usprawiedliwionej nieobecnoci na zajciach (zwolnienie lekarskie) istnieje moliwo napisania kartkwki w terminie uzgodnionym z prowadzcym dane wiczenie;
UWAGA!!! przed przystpieniem do wicze Studenci powinni zapozna si z instrukcjami (dostpne na stronie http://www.zcha.pwr.wroc.pl/dydaktyka);
3. oddanie sprawozdania w cigu 1 tygodnia od wykonania wiczenia; sprawozdanie oddane pniej powoduje zaliczenie danego wiczenia na ocen ndst; brak sprawozdania jest rwnoznaczny z niezaliczeniem wiczenia;
UWAGA !!! ocena kocowa: 2/3*rednia arytmetyczna z ocen za poszczeglne wiczenia + 1/3 rednia ocen z kolokwiw; wszystkie oceny, w tym niedostateczne, brane s pod uwag przy obliczaniu rednich.
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija