Analiza i monitoring rodowiska

Kod kursu CHC0475l, Zajcia odbywaj si we srody w salach 205, 222 i 325 (budynek A-3) oraz w bud. F-3;
trwaj od godziny 7.30 do godziny 11.00
na laboratorium obowizuj: okulary, fartuch, rkawice ochronne i dziennik laboratoryjny.Harmonogram wicze w semestrze letnim 2017/2018

Szczegowy harmonogram wicze [PDF]


Nr

Temat wiczenia

Prowadzcy

Sala (bud. A3)

1.

Analiza statystyczna wynikw pomiarw pobierz plik

dr hab. W. Zierkiewicz

219/A-3

2.

Spektrofotometryczne oznaczanie rnych form chromu w prbkach rodowiskowych pobierz plik

dr A. Dzimitrowicz

125a/A-2

3.

Analiza odorw w powietrzu metod termicznej desorpcji sprzonej z chromatografi gazow pobierz plik

dr hab. P. Rutkowski

129/F-3

4.

Oznaczanie fosforanw w glebie i ciekach oraz wgla organicznego w glebiepobierz plik

dr A,. Szymczycha-Madeja

120b/A-3

5.

Identyfikacja ropopochodnych zanieczyszcze ziemi metod spektroskopii w podczerwieni pobierz plik

dr Magdalena Malik-Gajewska

213/A-3

6.

Analiza waciwoci fizyko-chemicznych wd rnego pochodzenia uzdatnianych metod sorpcji pobierz plik

dr I. Rutkowska

120a/A-3

7.

Usuwanie barwnikw z wody metod adsorpcji na wglu aktywnympobierz plik

mgr K. Kordek

127/F-3

8.

Ekstrakcja i rozdzia barwnikw rolinnych-pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vispobierz plik

dr M. Wena

215/A-3

9.

Zastosowanie polimerw funkcjonalnych do usuwania/odzysku metali z surowcw wtrnych pobierz plik

dr M. Pilniak-Rabiega

332/A-3

10.

Wyznaczanie wspczynnika podziau n-oktanol/woda dla wybranych chemicznych zanieczyszcze rodowiska pobierz plik

dr B. Kulakowska-Pawlak

120a/A-3

11.

Detekcja i usuwanie CO2 metod zmiennocinieniowej adsorpcji (PSA) pobierz plik

mgr A. Moyseowicz

129/F-3

12.

Oznaczanie kwasowoci czynnej i potencjalnej gleby pobierz plik

dr M. Wena

215/A-3Warunki zaliczenia kursu


1. zaliczenie wszystkich wicze (usprawiedliwion nieobecno na wiczeniach naley odrobi w terminie ustalonym z Prowadzcym wiczenie, najpniej w ostatnich dwch tygodniach trwania kursu, czyli 10 tygodniu semestru, mona odrobi najwyej 1 wiczenie);
2. zaliczenie kolokwium - przed przystpieniem do czci praktycznej na kadych zajciach odbdzie si krtki sprawdzian tzw. "kartkwka"; za kad kartkwk mona otrzyma 3 punkty (w sumie 36 punktw ze wszystkich kartkwek); uzyskanie co najmniej 18 punktw z kartkwek zwalnia Studenta z pisania kolokwium zaliczeniowego; kada nieusprawiedliwiona (w cigu tygodnia) nieobecno bdzie rwnoznaczna z uzyskaniem z kartkwki 0 punktw bez moliwoci jej poprawienia; w razie usprawiedliwionej nieobecnoci na zajciach (zwolnienie lekarskie) istnieje moliwo napisania kartkwki w terminie uzgodnionym z prowadzcym dane wiczenie;
UWAGA!!! przed przystpieniem do wicze Studenci powinni zapozna si z instrukcjami (dostpne na stronie http://www.zcha.pwr.wroc.pl/dydaktyka);
3. oddanie sprawozdania w cigu 1 tygodnia od wykonania wiczenia; sprawozdanie oddane pniej powoduje zaliczenie danego wiczenia na ocen ndst; brak sprawozdania jest rwnoznaczny z niezaliczeniem wiczenia;
UWAGA !!! ocena kocowa: 2/3*rednia arytmetyczna z ocen za poszczeglne wiczenia + 1/3 rednia ocen z kolokwiw; wszystkie oceny, w tym niedostateczne, brane s pod uwag przy obliczaniu rednich.
(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija