Spektrometria optyczna i rentgenowska w analityce

Kod kursu: CHC023019w

Zagadnienia obowizujce do egzaminu: semestr zimowy 2016/2017

Program wykadu:
1. Podzia metod spektroskopowych, definicje, historia spektroskopii.
2. Atom i czsteczka dwuatomowa - struktura energetyczna, termy, reguy wyboru, widmo.
3. Ilociowy opis emisji i absorpcji promieniowania. Parametry charakteryzujce widmo optyczne.
4. Rejestracja promieniowania - detektory, elementy rozszczepiajce promieniowanie, monochromatory, polichromatory.
5. Plazma - parametry opisujce plazm, prawa plazmy, procesy atomizacji, jonizacji i wzbudzenia. Spektroskopowa diagnostyka plazmy. rda wzbudzenia.
6. Atomowa spektrometria emisyjna - pomie, wyadowanie ukowe, iskra, plazma prdu staego, wyadowanie jarzeniowe.
7. Spektrometria plazmy laserowej oraz plazmy indukowanej mikrofalowo.
8. Atomowa spektrometria emisyjna indukcyjnie sprzonej plazmy.
9. Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacj w pomieniu i elektrotermiczn. Atomowa spektrometria fluorescencyjna.
10. Kalibracja, granica wykrywalnoci, granica oznaczalnoci. Materiay odniesienia. Interferencje addytywne i nieaddytywne w metodach spektrometrii atomowej.
11. Metody przygotowania prbek do analizy metodami spektrometrii atomowej. Wybrane zastosowania analityczne metod spektrometrii optycznej.
12. Widma rentgenowskie - charakterystyka i generowanie
13. Emisyjne i absorpcyjne widma rentgenowskie. Fluorescencja rentgenowska
14. Dyfrakcja rentgenowska. Zastosowania analityczne.
15. Trendy i kierunki rozwoju analitycznej spektrometrii atomowej i rentgenowskiej

Literatura:
1. A. Cygaski " Metody spektroskopowe w chemii analitycznej" WNT Warszawa 1997
2. J. Sadlej "Spektroskopia molekularna" (seria Wykady z chemii fizycznej), WN-T Warszawa 2002
3. "Atomic Absorption and Emission Spectroscopy" seria ACOL
4. "Sample Pretreatment and Separation" seria ACOL
5. M. Pinta "Absorpcyjna spektrometria atomowa". Zastosowania w analizie chemicznej. PWN Warszawa 1977
6. K. Dittrich "Absorpcyjna spektrometria atomowa" PWN Warszawa 1988
7. "Problemy jakoci analizy ladowej w badaniach rodowiska przyrodniczego" pod red. A. Kabaty-Pendias i B. Szteke. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, W-wa 1998
8. "Encyclopedia of Analytical Chemistry" Vol. 11 Atomic Spectroscopy. Ed. by R.A.Meyers. J.Wiley&Sons LTD,Chichester 2000.
9. J.A.C. Broekaert "Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas". Wiley-VCH, Weinheim 2002.
10. "Inductively Coupled Plasmas in Analytical Atomic Spectrometry", ed. by A. Montaser and D.W. Golightly, VCH Publishers, Inc. 1987.
11. H. Haken, H.C. Wolf, "Atomy i kwanty. Wprowadzenie do wspczesnej spektroskopii atomowej". PWN Warszawa 1997.
12. M. Cullen, "Atomic spectroscopy in elemental analysis". Blackwell Pub. Ltd 2004.

Czasopisma:
Analytical Chemistry
Journal of Analytical Atomic Spectrometry
Spectrochimica Acta Part B (Atomic Spectroscopy)
Applied Spectroscopy
Analytica Chimica Acta
Analytical and Bioanalytical Chemistry
Spectroscopy Letters
Analytical Letters
Chemia Analityczna (Warsaw)
Mikrochimica Acta
Microchemical Journal
Analytical Sciences
Trends in Analytical Chemistry
Talanta
Analyst

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija