Informacje o Zakadzie Chemii AnalitycznejLaboratorium Mikroanaliz Spektrochemicznych

Aparatura naukowo-badawcza:
- Spektrometr emisyjny ICP-OES JY z systemem IMAGE,
- Spektrometr absorpcji atomowej F-AAS (Perkin Elmer),
- Rentgenowski dyfraktometr proszkowy (PHILIPS X-Pert),
- Spektrometry/spektrografy (PGS-2) z elektronicznym systemem rejestracji,
- Monochromatory (SpectralProducts DK480, BENTHAM M-300HR, JOBIN YVON Triax 320),
- Chromatograf jonowymienny KNAUER) z detektorem konduktometrycznym (ALLTECH 550),
- Ukady do generowania wodorkw i zimnych par rtci,
- Mikrofalowe urzdzenia do suchej i mokrej mineralizacji (MILESTONE).
- Spektrofotometry Genesis 10 UV/VIS (Thermo Scientific)
- Elektrody jonoselektywne/pH-metry wraz z miernikami
- Zasilacze wyadowa: dc, ac (100 kHz), rf (13.56MHz), MW (2.45GHz), DBD
- Kulometr


Adaptacja pomieszcze i modernizacja laboratoriw Zakadu Chemii Analitycznej zostaa przeprowadzona w oparciu o rodki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu MILAB


Umowa Milab nr 9/2001Pracownia rentgenowskaStanowisko do komputerowej analizy wynikw bada spektroskopowych


Pracownia analizy ladowej (laboratorium przygotowania prbek)System izolacyjny - luza zabezpieczajca wejcieStanowisko do pracy z roztworami zawierajcymi ultraladowe iloci pierwiastkwStanowiska do mineralizacji w ukadzie otwartymStanowiska do mineralizacji wspomaganej mikrofalowoStanowiska do ekstrakcjiLaboratorium doktorantw i dyplomantw


Dalej

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija