Studia I i II stopnia, kierunek Chemia/Chemia i analityka przemysowa


Studia magisterskie (II stopnia),
kierunek: Chemia, specjalno: Analityka rodowiskowa i ywnoci

Studia inynierskie (I stopnia),
kierunek: Chemia /Chemia i analityka przemysowaZapraszamy do wyboru studiw I stopnia na kierunku Chemia i analityka przemysowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej

Zapraszamy do wyboru studiw II stopnia na kierunku Chemia, specjalnoci Analityka rodowiskowa i ywnoci na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej

Zmiany w warunkach ycia i rodowiska naturalnego czowieka zwizane z rozwojem nauki, techniki i technologii spowodoway olbrzymi wzrost znaczenia chemii analitycznej i analityki.
Chemia analityczna to nie tylko jedna z najwaniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijajcych si dzi dziedzin chemii. Technologie nowych materiaw, ochrona stanu skaenia rodowiska naturalnego, badania ywnoci, medycyna a take tak "egzotyczne" i odlege dla chemika analityka dziedziny nauki jak archeologia, handel midzynarodowy czy kryminologia s obecnie zwizane z moliwociami pomiarowymi i rozwojem chemii analitycznej.
Wspczesna chemia analityczna jest dyscyplin naukow zajmujc si ustalaniem: skadu ukadw materialnych (analiza jakociowa i ilociowa substancji), struktury czsteczek i cia staych, przemian zachodzcych w czasie i przestrzeni w obrbie analizowanych czsteczek i specjacji. Jako nauka interdyscyplinarna ma ona zastosowanie nie tylko w chemii, ale take w medycynie, ochronie rodowiska, toksykologii, biologii, mikrobiologii, kryminalistyce, archeologii i wielu innych dziedzinach techniki. Przedmiotem bada chemii analitycznej s m.in.: roliny, zwierzta i czowiek, powietrze, woda i gleba, ywno, leki, barwniki, kosmetyki, rodki ochrony rolin, nawozy, paliwa, wkna syntetyczne, masy plastyczne, metale i ich stopy, etc. Jednoczenie stale wzrasta nie tylko zakres przeprowadzanych bada i kontroli, lecz take wymagania co do treci i jakoci informacji analitycznych. Dlatego te stosowane s rnorodne metody klasyczne (analiza wagowa i miareczkowa) oraz instrumentalne, w tym atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacj w pomieniu lub kuwecie grafitowej (FAAS, GFAAS), optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie sprzonej indukcyjnej (ICP-OES), spektrometria mas z jonizacj w plazmie sprzonej indukcyjnie (ICP-MS), fluorescencja rentgenowska (XRF), dyfrakcja rentgenowska (XRD), techniki chromatografii gazowej oraz cieczowej z rnego rodzaju detektorami spektrometrycznymi oraz techniki elektroanalityczne.Program specjalnoci daje moliwo poznania zaawansowanych instrumentalnych metod analitycznych:
- spektroskopowych (AAS, ICP-OES, spektroskopii IR i UV/VIS, spektrometrii mas, XRF, XRD)
- chromatograficznych (wysokosprawnej chromatografii cieczowej, cieczowej, chromatografii gazowej)
- elektroanalitycznych (kulometria)
- izotopowych (spektrometria promieniowania gamma)

Studenci specjalnoci Analityka rodowiskowa i ywnoci zapoznaj si z nowoczesnymi fizykochemicznymi (instrumentalnymi) metodami, ich podstawami teoretycznymi oraz praktycznym zastosowaniem.

Kadego roku okoo 20-30 studentw uzyskuje dyplom mgr in. o specjalnoci Analityka rodowiskowa i ywnoci


Lista zatwierdzonych tematw prac magisterskich i projektw inynierskich - dostpna na stronie Wydziau Chemicznego

W sprawach specjalnoci doradzaj:
dr hab. in. Jolanta Borkowska-Burnecka (bud. A-3, pok. 120b, tel. 71 320-28-15)
dr hab. in. Pawe Pohl, prof. PWr (bud. A-2, pok. 125a, tel. 71 320-24-94)
dr in. Anna Lesniewicz (bud. A-3, pok. 120a, tel. 71 320-47-50)

(c) Zakad Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocawskiej - Wydzia Chemiczny
PJ & Solucija